Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Τι είναι η δυσλεξία;
Το πρόβλημα του ορισμού της δυσλεξίας είναι στενά συνυφασμένο με τις ποικίλες εκφάνσεις της. Συχνά λέγεται ότι η δυσλεξία έχει πολλά «πρόσωπα». Με άλλα λόγια, οι δυσκολίες που σηματοδοτούν τη δυσλεξία διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ο βαθμός των δυσκολιών αυτών ποικίλει. Άλλα άτομα εκδηλώνουν τις δυσκολίες αυτές έντονα, άλλα σε μέτριο και άλλα σε πολύ μικρό βαθμό (Αναστασίου, 1998).
 Σε ότι αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου δυσλεξία πρέπει να τονιστεί ότι έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί. Ένας τυπικός ορισμός που δίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας είναι ο εξής: «Δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στην ανάγνωση και αργότερα μια αστάθεια στην ορθογραφημένη γραφή, ανεξάρτητα απ’ την σχολική εκπαίδευση, την επαρκή νοημοσύνη και την προσφερόμενη κοινωνικο - πολιτισμική ευκαιρία».
Το έλλειμμα ωρίμανσης που συχνά παρατηρείται, ελαχιστοποιείται όταν το παιδί μεγαλώνει και κυρίως όταν του προσφέρεται η κατάλληλη παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο (Critchley & Critchley,1978).


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
·         Αναστασίου, Δ. (1998) Δυσλεξία: Θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής.
Τομ. Ι Θεωρητικά, διαγνωστικά και ερευνητικά ζητήματα. Αθήνα:
Aτραπος
•           Critchley, M. & Critchley, E. (1978).Dyslexia Defined.London: Heinemann Medical Books


Ζωή Δαμοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου